اضافه وزن و چاقی در کودکان

امروزه اضافه وزن و چاقی در کودکان به عنوان یک مشکل تغذیه اي مطرح است. زیرا کم تحرکی و دریافت مواد غذایی کم ارزش و پر انرژي (قند، چربی، شکر) و عادات نامناسب غذایی در زندگی کودکان و نوجوانان آنها را به سمت اضافه وزن و چاقی سوق می دهد. اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان زمینه ساز ابتلا به بیماري هاي متعدد از جمله قلب و عروق ، دیابت، پرفشاري خون، افزایش چربیهاي خون، بیماریهاي کبدي و بیماریهاي تنفسی می باشد. اوایل دوران کودکی سرعت رشد سریع است. لذا بهتر است پیشگیري از چاقی از دوران کودکی آغاز شود تا بتوان تغییرات دوره اي رشد و سوخت و ساز را مناسب با نیاز بدن تنظیم و از چاقی جلوگیري کرد.

درمان چاقی کودکان با افزایش فعالیت بدنی

فعالیت بدنی به حرکت هاي بدنی یا فیزیکی گفته می شود که بوسیله عضلات اسکلتی ایجاد می شود و نیاز به مصرف انرژي دارد. ورزش نوعی فعالیت بدنی است که سازماندهی شده است و با هدف دسترسی به تناسب بدنی به صورت منظم و مکرر انجام می شود. تناسب بدنی مجموعه اي از خصوصیات است که قابلیت و توانایی انجام فعالیت هاي بدنی لازم و مورد نیاز روزانه را با قدرت، هوشیاري، نشاط و شادابی بدون مواجهه با خستگی بی مورد، به فرد می بخشد.

چند توصیه براي افزایش فعالیت بدنی در چاقی کودکان

۱- افزایش فعالیت بدنی روزانه کودك و همراهی والدین با آنها

۲- انجام فعالیت بدنی روزانه مثل پیاده روي ، دوچرخه سواري، به مدت ۳۰ دقیقه.

۳- تشویق کودك به استفاده از پله به جاي آسانسور.

۴- تشویق کودك به انجام ورزش هایی مانند دوچرخه سواري، دویدن و شنا.

۵- استفاده از مشارکت کودك در انجام کارهاي روزمره منزل مانند نظافت خانه.

۶- تشویق کودك به بازي با سایر کودکان.

۷- محدود کردن سرگرمی هاي غیر فعال مانند تماشاي تلویزیون یا بازي هاي کامپیوتري به کمتر از ۲ ساعت در روز

اگرچه بیشتر اوقات دلیل چاقی هر فرد مشخص است، اما درک این نکته که چرا وزن متوسط یک جامعه معین، اخیراً افزایش یافته است بسیار مشکل است. هر چند عوامل ارثی دلیل اصلی چاقی محسوب می شوند، اما این عوامل نمی توانند در مورد این که چرا یک ملت بیش از ملت دیگر گرفتار چاقی می شوند توضیحی ارائه نمایند.

منبع: دانشنامه رشد. دانشکده تغذیه

مقالات مرتبط

تماس با ما