درمان یرقان(زردی) در بزرگسالان با دارو و ترک عادت غلط(سیگار)